Logo
zavolat nám můžete kdykoliv
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
"Koho neuzdraví léky, toho uzdraví příroda." Hippokrates
04.11.2022
KOŽNÍ PROBLÉMY - telefonická konzultace
Kožní problémy / ekzémy, lupenka, citlivá pokožka, akné, opary, jizvy, ... / u dětí i dospělých jsou stále častějším tématem. Příčina vzniku je pouze ... číst celé
zobrazit více

SKOŘICE éterický olej

Skořice působí afrodiziakálně, stimulačně, podmanivě voní a kosmetika s příchutí skořice patří k nejoblíbenějším a nejžádanějším produktům. Aplikace:... celý popis
Nejsme plátci DPH
65 Kč
POPIS PRODUKTU
Skořice působí afrodiziakálně, stimulačně, podmanivě voní a kosmetika s příchutí skořice patří k nejoblíbenějším a nejžádanějším produktům.
Aplikace: mýdla, sprchové gely, soli do koupele, krémy, kosmetické výrobky, dále - vonné vosky, masážní oleje, koupelové aroma, svíčky, ...
Dávkování: max. 1% Objem: 10 ml - plastová lahvička - bez kapátka - - doporučuji přikoupit pipetu nebo skleněnou lékovku na esence s kapacím systémem - ze které se vůně dobře dávkuje. UPOZORŇUJEME, ŽE SKOŘICOVÝ EO JE VELMI SILNÝ. Používat pouze v ředěné formě. Nepoužívat v těhotenství, nepoužívat během kojení. Nepoužívat na pokožku nemocnou, citlivou. Není vhodný pro děti do 6 let.
Nutná legislativní nařízení. Nařízení (ES) č. 1272-2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272-2008. H226 hořlavá kapalina a páry. H228 hořlavá tuhá látka. H302 zdraví škodlivý při požití. H304 při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 dráždí kůži. H317 může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 způsobuje vážné podráždění očí. H400 vysoce toxický pro vodní organismy. H411 toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. P260 nevdechujte prach, dým, mlhy, páry, aerosoly. P264 po manipulaci důkladně omyjte ruce. P273 zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 používejte ochranné rukavice-ochranný oděv-ochranné brýle-obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: OKAMŽITĚ VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333 + P313 – při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc-ošetření. P337 + P313 přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc-ošetření. P391 – Uniklý produkt seberte. P501 – Odstraňte obsah-obal podle místních předpisů. P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou-osprchujte. P501 Odstraňte obsah-obal dle platných nařízení.

 
 
 

      NABÍZÍME VÁM
  • kvalitní a námi prověřené suroviny 
  • individuální přístup 
  • nabídku vám rádi přizpůsobíme
  • poradenství zdarma 
  • věrnostní systém a slevové akce
  • dlouholeté zkušenosti v oboru 
  • přednášky, workshopy, kurzy
  • možnost spolupráce - pro obchody, eshopy, blogery

 

 krása se nachází všude kolem nás,
 i tam, kde ji nejméně očekáváme

 nádherné květy hedvábného stromu Ceiba

Kontakty
TVOŘIVÝ SVĚT - v souladu s přírodou
Copyright © TVOŘIVÝ SVĚT 2009-2023. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz